Výrobky

Závesné zásobníky vody

Zásobníky vody LOGITEX

Zásobníky vody LX ACDC/M+K(KW) predstavujú nové technické riešenie ohrevu vody pri využití ekologicky čistých zdrojov energie. Pre ohrev vody sa využíva energia slnka, ktorá pomocou fotovoltaických článkov vyrába jednosmerný elektrický prúd, ktorý zohrieva vodu v zásobníku. Originálnym riešením je napojenie na fotovoltaické panely, pri ktorom nevznikajú žiadne straty elektrickej energie a preto zariadenie pracuje veľmi efektívne, pričom je zabezpečená tepelná ochrana a bezpečná regulácia celého systému.

Jednoduchosť a variabilita umiestnenia fotovoltaických panelov, ich bezúdržbová prevádzka a veľmi jednoduché prepojenie so zásobníkom vody pomocou tenkého elektrického kábla dáva prakticky neobmedzené možnosti využitia zariadenia v rodinných a panelových domoch, ako aj v priemyselných objektoch.

Z celospoločenského hľadiska sa jedná o výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov.

Využitie fotovoltaických panelov na ohrev vody je ekologická výroba elektrickej energie, ktorú si v plnom rozsahu spotrebováva priamo výrobca. Nie sú potrebné žiadne povolenia na pripojenie a nemusia sa nakupovať ďalšie prídavné zariadenia. Je to zatiaľ najefektívnejšie a bezstratové využitie ekologickej elektrickej energie z fotovoltaických panelov.

zzv_1

Možnosti ohrevu

Intenzitu slnečného svetla ovplyvňuje počasie a ročné obdobia, preto je slnko v pozemských podmienkach nestály zdroj energie. Hybridné ohrievače dokážu zohrievať vodu slnečným žiarením alebo kombináciou slnka a stálych zdrojov energie (plyn, elektrina zo siete). Hybridné ohrievače vody LX ACDC/M+K sú určené na predohrev a ohrev vody.

Predohrev vody

Pre predohrev vody sa ohrievače vody zapájajú pred plynový alebo elektrický kotol so zásobníkovým alebo prietokovým ohrevom vody, alebo tepelným čerpadlom na zdroj studenej vody (Obr. 1).

 zzv_1x

Teplá voda predohriata pomocou fotovoltaických panelov prúdi priamo do zásobníka, výmenníka v plynovom alebo elektrickom kotli a ak je dostatočne teplá, nedôjde k odberu plynu alebo elektriny, čím dochádza k značnej úspore energii. V prípade, že voda nie je dostatočne zohriata energiou z fotovoltaických panelov, dôjde k dohriatiu vody v kotli. Na samotný ohrev vody sa spotrebuje výrazne menšie množstvo energie ako pri ohreve studenej vody. Takéto zapojenie ohrievačov vody LX ACDC/M+K garantuje teplú vodu i v prípade dlhodobo nepriaznivého počasia a zároveň šetrí značné finančné prostriedky za úsporu energií. Pri použití ohrievačov vody na predohrev vody pre tepelné čerpadlo prúdi do zásobníka tepelného čerpadla namiesto studenej vody voda predohriata až na maximálny teplotný limit tepelného čerpadla.

Pri takomto zapojení dochádza k predĺženiu životnosti tepelného čerpadla až o 30 %.

Zapojenie ohrievača vody LX ACDC/M+K pred plynový kotol umožňuje zohrievať vodu aj v prípade, že dôjde k poruche alebo obmedzeniu dodávky plynu. V takomto prípade sa voda zohrieva pomocou slnka alebo ak je nepriaznivé počasie, je možné aktivovať druhú rezervnú špirálu v ohrievači vody, ktorá sa zapína pomocou druhého termostatu. Rezervná špirála je napojená na elektrickú energiu zo siete (AC 230 V). Jej aktiváciou sa ohrievače vody LX ACDC/M+K stávajú klasickými elektrickými ohrievačmi vody a spoločne s elektrickým zdrojom z fotovoltaických panelov plnohodnotne zohrievajú vodu aj bez dodávky plynu.

Ohrev vody

Ohrievače vody LX ACDC/M+K je možné použiť ako samostatné elektrické ohrievače vody. Pracujú na princípe dvoch samostatných elektrických okruhov (Obr. 2). Prvý je napojený na elektrickú energiu zo siete (AC 230 V) a druhý je napojený na ekologicky čistú elektrickú energiu z fotovoltaických panelov. Obidva okruhy môžu pracovať súčasne alebo každý samostatne.

Pripojenie na zdroj elektrickej energie zo siete garantuje ohrev vody počas dlhodobo nepriaznivého počasia. Pomocou termostatu sa nastaví požadovaná teplota vody (napr. 45 °C). Pri dosiahnutí prednastavenej teploty 45 °C sa automaticky vypína prívod elektrickej energie zo siete (AC 230 V) a v ohrievači vody sa ďalej zohrieva voda ekologicky čistou elektrickou energiou z fotovoltaických panelov (ohrev až na max. teplotu 75 °C).zzv_2x

zzv_2Ax

zzv_2Bx

Pri takomto novom spôsobe ohrevu vody dochádza k významnej úspore elektrickej energie čerpanej zo siete so sprievodným významným šetrením finančných prostriedkov. Ohrievače vody LX ACDC/M+K (KW) sa dajú využiť aj na pripojenie nočného prúdu (dvojtarife). V takejto variante v noci zohrieva vodu zdroj lacného nočného prúdu a cez deň ekologicky vyrobený prúd z fotovoltaických panelov.

Hybridné ohrievače pre pripojenie na HDO sa vyrábajú len na objednávku!

Typy ohrievačov vody LX ACDC/M+K (KW)

Typ ohrievača Prúd pre ohrev Tepelné straty
kwh/24h
Objem (l) Hmotnosť
(kg)
Výška x Priemer (mm) Výkonová rada Výkon AC
špirály kW
LX ACDC/M+K 125 AC+DC 1,09 125 52/68 1 126 x 524 A, B, C 2
LX ACDC/M+K 160 AC+DC 1,39 160 62/78 1 315 x 524 A, B, C 2
LX ACDC/M+K 200 AC+DC 1,40 200 80/96 1 375 x 584 A, B, C 2
LX ACDC/M+K KW 200 AC+DC 1,40 200 80/96 1 375 x 584 A, B, C 2

 

Výkonnostná rada: A = 1,15 kW B = 1,7 kW C = 2,3 kW, Elektrické krytie: IP 45

Všetky typy ohrievačov vody LX ACDC/M+K a M+KW majú zabudovanú univerzálnu špirálu pre jednosmerný prúd z panelov. Na univerzálnu špirálu možno pripojiť fotovoltaický zdroj 1,15 kW alebo 1,7 kW, alebo 2,3 kW.

Hybridné ohrievače vody LX ACDC/M+KW

Modelová rada M+KW sa vyrába len v 200 l prevedení, má dve 100 litrové teplotné sekcie.

                           - pripojenie na plynové alebo elektrické kotle ako zásobník teplej vody
Je určený pre:
                           - podlahové kúrenie pasívnych a nízkoenergetických domov ako ekologický elektrický kotol

Model M+KW je pre výrobu teplej vody rozdelený na dve časti (Obr. 8):

zzv_3

Voda v spodnej časti (B) sa predohrieva alebo zohrieva pred vstupom do hornej časti (A) zásobníka na teplotu vody, ktorá je vo vrchnej časti (A) zohriata pomocou plynového alebo elektrického kotla. Keď sa teploty vyrovnajú, fotovoltaický zdroj zohrieva celý 200 l zásobník (A+B) až na maximálnu teplotu 75 °C (Obr. 8).

Ohrev vody modelom M+KW znamená veľmi efektívne využitie ekologicky vyrobenej elektriny zo slnka, čím dochádza k výraznej úspore plynu alebo elektriny a výrazne sa predlžuje životnosť plynových alebo elektrických kotlov.

Model M+KW sa dá využiť aj ako ekologický kotol pre podlahové kúrenie (kvapalné) pasívnych a nízkoenergetických domov. Je však potrebné na vrchnú časť zásobníka nainštalovať odvzdušňovací ventil.

Po ukončení vykurovacej sezóny sa ekologicky vyrobená elektrina z fotovoltaických panelov môže automaticky presmerovať z LX ADCD/M+KW do meniča na výrobu AC prúdu pre použitie v domácnosti alebo priamo pre ohrev teplej vody pomocou ďalšieho hybridného ohrievača LX ACDC/M+K. Dá sa presmerovať aj na nabíjanie batérie.

Stacionárne zásobníky vody

szv_1

200 L - 1000 L

Stacionárne nádrže, ktoré na ohrev vody používajú ekologicky vyrobenú elektrinu (jednosmerný prúd) z fotovoltaických panelov sú určené pre:

szv_2

Vyrobená elektrina (DC) z fotovoltaických panelov je priamo napojená na výhrevné špirály (DC) v zásobníku vody a preto je efektívnosť ohrevu veľmi dobrá. Priamy ohrev je zabezpečený pomocou patentovaného zariadenia Logitex LX DC SET.

szv_3

szv_4

ON/OFF GRID

LXDC BOX 1-2,3 kW DC (od r. 2015), je vybavený funkciou ON/OFF GRID pomocou ktorej sa dá regulovať výroba AC prúdu pomocou meniča DC/AC. Pri zapnutej funkcii ON menič pracuje a dodáva elektrinu do vnútornej siete aj v prípade, že zásobník vody Logitex je vypnutý a aj spotrebič elektriny (elektrický kotol, tepelné čerpadlo, klimatizácia a pod), ktorý je pripojený bezpotencionálnym kontaktom s LXDC BOX, je vypnutý. Pri zapnutej funkcii OFF menič pracuje len v prípade, že pripojený spotrebič cez bezpotencionálny kontakt pracuje a spotrebováva elektrinu, ktorú pokrýva v plnom rozsahu výroba elektriny z fotovoltaických panelov cez menič DC/AC. Ak ju nepokrýva a výkon fotovoltaických panelov je nižší ako aktuálna spotreba pripojeného spotrebiča, rozdiel energie si spotrebič odoberie zo siete. Menič DC/AC po vypnutí pripojeného spotrebiča a vypnutom zásobníku vody Logitex nedodáva elektrinu do vnútornej siete a preto nedochádza k prieniku vyrobenej elektriny do distribučnej siete.

Nádrže na ohrev pitnej vody

LX OKCE 200/S (1-2,3 kW DC)

LX OKCE 250/S (1-2,3 kW DC)

LX OKCE 300/S

LX OKCE 400/S

LX OKCE 500/S

szv_5

model S

szv_6

1. Oceľová smaltovaná nádoba
2. Plášť ohrievača
3. Výstup teplej úžitkovej vody
(TUV)
4. Vstup studenej vody
5. Cirkulácia
6. Horčíková anóda
7. Indikátor teploty
8. Výhrevná jednotka TPK
210-12/LXDC 1-6,9 kW DC

LX OKC 200 NTR/BP (1-2kW DC)

LX OKC 250 NTR/BP (1-2kW DC)

LX OKC 300 NTR/BP

LX OKC 500 NTR/BP

szv_7

model NTR

szv_8

 1. Oceľová smaltovaná nádoba
 2. Plášť ohrievača
 3. Výstup teplej úžitkovej vody
     (TPK)
 4. Výhrevná jednotka
     TPK 210-12/LXDC 1-6,9 kW DC
 5. Cirkulácia
 6. Trubkový výmenník
 7. Vstup studenej vody
 8. Horčíková anóda
 9. Otvor pre prídavné
     vykurovacie teleso 6/4"
10. Indikátor teploty
11. Otvor snímača teploty

LX OKC 200 NTRR/BP (1-2kW DC)

LX OKC 250 NTRR/BP (1-2kW DC)

LX OKC 300 NTRR/BP

LX OKC 500 NTRR/BP

model NTRR

szv_9

 
TJ 6/4" je závitová elektrická vykurovacia jednotka pre striedavý prúd (AC) pre nádrže OKC a OKCE.

Nie je súčasťou nádrže, je potrebné samostatne objednať. Viac info na: www.dzd.sk

TJ 6/4" - 2,00 kW
TJ 6/4" - 2,50 kW
TJ 6/4" - 3,30 kW
TJ 6/4" - 3,75 kW
TJ 6/4" - 4,50 kW
TJ 6/4" - 6,00 kW
TJ 6/4" - 7,50 kW
TJ 6/4" - 9,00 kW
szv_10

 

Akumulačné nádrže

Pre niektoré modely je možné použiť 2x alebo 3x LX DC SET s celkovým výkonom až 18 kW DC.

szv_11

NAD 300 v1

NAD 500 v1

NAD 750 v1

NAD 1000 v1

Model NAD v1

szv_12

szv_13

 

1. Vstup vody do nádoby (vnútorný)

3. Výstup teplej vody/odvzdušnenie (vonkajší)

4. Ďalší vstup (vnútorný)

5. Vstup do nádoby/vypúšťanie (vonkajší)

6. Otvor na senzory/teplomer, termostat (vnútorný)

8. Príruba pr. 210 na montáž TPK (NAD v4, NAD v5 - oddelený vykurovací      systém - solar, tep.čerpadlo)

9. Vstup vykurovacej vody (vonkajší)

10. Výstup vykurovacej vody (vonkajší)

11. Možnosť montáže elektrickej vykurovacej jednotky TJ 6/4" 

 

 

NAD 500 v4

NAD 750 v4

NAD 1000 v4

 
Model NAD v4
len spodný výmenník
szv_14
szv_16
 

 

NAD 500 v5

NAD 750 v5

NAD 1000 v5

 

Model NAD v5 oba výmenníkyszv_15

NAD 500 v3

NAD 750 v3

NAD 1000 v3

 

Model NAD v3szv_17 

szv_18
1. Výstup (vstup) vody z nádoby, možnosť montáže vykurovacej jednotky TJ 6/4"
 
3. Výstup teplej vody/odvzdušnenie (vonkajší)
 
6. Otvor na senzory/teplomer, termostat (vnútorný)

 

8. Príruba pr. 210 na montáž TPK

NADO 500/100 v1

NADO 500/160 v1

NADO 500/200 v1

NADO 500/300 v1

NADO 750/100 v1

NADO 750/160 v1

NADO 750/200 v1

NADO 750/250 v1

NADO 1000/100 v1

NADO 1000/160 v1

NADO 1000/200 v1

szv_19 szv_20 Model NADO v1szv_23

NADO 500/100 v2

NADO 500/140 v2

NADO 750/100 v2

NADO 750/140 v2

NADO 1000/100 v2

NADO 1000/140 v2

szv_21 szv_22

 

Model NADO v2

szv_24

NADO 500/100 v3

NADO 750/100 v3

NADO 1000/100 v3

szv_25

1. Vstup vody do nádoby (vnútorný)

3. Výstup teplej vody/odvzdušnenie (vonkajší)

4. Ďalší vstup (vnútorný)

5. Vstup do nádoby/vypúšťanie (vonkajší)

6. Otvor na senzory/teplomer, termostat (vnútorný)

8. Príruba pr. 210 na montáž TPK (NAD v4, NAD v5 - oddelený vykurovací systém - solar, tep. čerpadlo)

9. Vstup vykurovacej vody (vonkajší)

10. Výstup vykurovacej vody (vonkajší)

Model NADO v3

szv_26

 

Nádrže pre tepelné čerpadlá LX NADO 300/20v11 (300 L nádrž), LX NADO 400/20 v 11 (400 L nádrž)

szv_27 szv_29

1. G 5/4" vstup vody do nádoby (vnútorný)

2. G 1" vstup do nádoby/vypúšťanie (vonkajší)

3. G 1/2" otvor na senzory/teplomer, termostat
(vnútorný)

4. G 6/4" otvor pre prídavné vykurovacie teleso AC

5. G 5/4" vstup/výstup vykurovacej vody (vonkajší)

6. Príruba TPK 210-12, výhrevná jednotka LX DC 1-4,6 (1-6,9) kW DC

7. Antikorový výmenník 4,5 m2

Hybridné klimatizácie

klima-bigPrvá klimatizácia, ktorá chladí a kúri takmer zdarma

Naše hybridné klimatizácie LOGITEX*, vyrábajú teplo a chlad pre Váš dom, byt či kanceláriu, výrobnú halu, skleník a pod.. Hybridné klimatizácie sú priamo pripojené na elektrinu - jednosmerný prúd, ktorý vyrábajú fotovoltaické (FV) panely. Ak je málo svetla zo slnka, klimatizácia začne odoberať časť elektriny z elektrickej siete domu ale vždy len toľko aby doplnila elektrinu z FV panelov. V noci odoberá klimatizácia elektrinu z elektrickej siete domu. Zapínanie klimatizačnej jednotky je možné pomocou diaľkového ovládača alebo pomocou aplikácie v mobilnom telefóne a to cez Wi-Fi, kedy aplikácia zobrazuje aj aktuálnu vnútornú a vonkajšiu teplotu (tzv. SMART spotrebič).

Hlavné výhody klimatizácie

  • automatické priame využitie fotovoltaickej energie pre najefektívnejšie chladenie alebo kúrenie. Za slnečného dňa, chladí a kúri takmer zdarma
  • v klimatizácii je zabudovaný modul MPPT pre efektívne využitie elektrickej energie z FV panelov
  • spracováva prioritne energiu z FV panelov a až keď je nižší energetický zisk z panelov a je stále potrebné chladiť či kúriť, klimatizácia začne odoberať len rozdiel energie z elektrickej siete
  • v dobe keď klimatizácia nepracuje, energia z panelov sa môže ukladať do hybridných zásobníkov vody LOGITEX*
  • integrovaný wi-fi adaptér umožňuje ovládať klimatizáciu odkiaľkoľvek pomocou vášho smartfónu

Výrobok vyžaduje odbornú montáž osobou s príslušnou kvalifikáciou a oprávnením na pripájanie AC a DC elektrických zariadení.

Schéma zapojenia (PDF)

Návod na obsluhu a inštaláciu (PDF)

LOGITEX_aircon_ODU LOGITEX_aircon_IDU smartphone LOGITEX_aircon_parameters
Fotovoltaické panely

Nesporne veľkou výhodou fotovoltaických panelov je ich pomerne nízka váha (cca 19 kg/1 panel), čo umožňuje umiestniť panely kdekoľvek, kde je max. priamy dopad slnečného svetla. Ideálna orientácia je na juh s možnou odchýlkou +- 20°. Pri väcšej odchýlke dochádza k stratám pri výrobe elektriny v paneloch. Sklon panelov v strednej Európe by mal byt v rozmedzí 20-36°. Vzdialenosť káblov medzi panelmi a zásobníkom vody by nemala byt väčšia ako 100 m. Najviac používané fotovoltaické panely majú rozmery okolo 160 x 100 cm (1,6 m2).

zzv_5

Výkon panelov (%) k ich polohe a smerovej orientácii

 

zzv_4x

 


UPOZORNENIE:Ohrievače vody LX ACDC, M, M+K(W) A,B,C sú určené na použitie rôznych druhov FV panelov, od rôznych výrobcov. Musia ale spĺňať nasledujúce vlastnosti: Napätie v stringu: min.96VDC, max.350VDC a prúd by nemal prekročiť hodnotu 12A.

Životnosť fotovoltaických panelov je minimálne 25 rokov.

Umiestnenie fotovoltaických panelov môže byť kdekoľvek, kde je maximálny slnečný svit, s južnou orientáciou, avšak nesmie byť k nim voľný prístup vzhľadom na to, že produkujú elektrickú energiu a môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom. FV panely sa zapájajú do série ! Montáž FV panelov zverte vždy oprávnenej servisnej firme.

Ako zdroj DC prúdu sú ohrievače vody konštruované pre:

panely s max. výkonom 1,15 kWp = špirála výkon 1,15kW DC (A), napr. 3ks panelov výkonu 330W
panely s max. výkonom 1,71 kWp = špirála výkon 1,7kW DC (B), napr. 5ks panelov výkonu 330W
panely s max. výkonom 2,34 kWp = špirála výkon 2,3kW DC (C), napr. 7ks panelov výkonu 330W

Výkony ( A=1,15kW, B=1,7kW, C=2,3kW) sa nesmú prekročiť!

zzv_x 

TIP:
Ideálna poloha umiestnenia fotovoltaických panelov je priamo na juh a doporučenom sklone 35 stupňov. Odchýlka väčšia ako 20 stupňov južnej orientácie a doporučeného sklonu spôsobuje straty vo výrobe elektrickej energie.

 

Príklady umiestnenia fotovoltaických panelov:

zzv_6 zzv_7 zzv_8
zzv_9 zzv_10 zzv_11

 

 zzv_15x

 

zzv_16

 

MPPT regulátor pre zvýšenie výkonu

MPPT = LXDC POWER BOX 1-2,3kW. Použitím MPPT optimalizéra LXDC POWER BOX 1-2,3kW sa ročne zvyšuje výroba tepla o viac ako 40%. Jeho efektivita je najvyššia v prípade, keď je slabá intenzita slnečného žiarenia.

powerbox

Graf - porovnanie výkonu s a bez zapojenia MPPT optimalizéra:

powerbox-graf

8 položiek celkom
Späť do obchodu